Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AB Zorg en Zekerheid B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 AB Zorg en Zekerheid B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Almen, handelend onder de naam Abeos Zorg en Zekerheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder nummer 08153400 en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12012894 (als aangesloten onderneming van dRa Exploitatie B.V.).

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan AB Zorg en Zekerheid B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of indien door AB Zorg en Zekerheid B.V. diensten worden verricht met betrekking tot verzekeringen, zal AB Zorg en Zekerheid B.V., een zogeheten “Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument” overleggen, welke inzicht geeft in haar dienstverlening en in overeenstemming is met de eisen op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

1.3 Diensten: alle door AB Zorg en Zekerheid B.V. aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder begrepen het bemiddelen bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten, alsmede alle andere door AB Zorg en Zekerheid B.V. ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een opdrachtgever worden verricht.

1.4 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan AB Zorg en Zekerheid B.V. ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij AB Zorg en Zekerheid B.V. diensten aanbiedt of levert aan opdrachtgever.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan door AB Zorg en Zekerheid B.V. derden zijn ingeschakeld, zoals (vertegenwoordigers van) verzekeringsmaatschappijen, dan wel andere financiële instellingen in het kader van de bemiddeling bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. AB Zorg en Zekerheid B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes door AB Zorg en Zekerheid B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

3.2 Alle aanbiedingen en/of offertes en de daarop volgende dienstverlening zijn gebaseerd op de informatie die opdrachtgever en AB Zorg en Zekerheid B.V. tot dan toe hebben verstrekt.

3.3 Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en AB Zorg en Zekerheid B.V. met instemming van opdrachtgever een aanvang met het verrichten van diensten heeft gemaakt, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de aanbieding te hebben aanvaard.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

4.1 AB Zorg en Zekerheid B.V. zal bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AB Zorg en Zekerheid B.V. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.2 Indien en voor zover AB Zorg en Zekerheid B.V. dit nuttig of wenselijk acht, is AB Zorg en Zekerheid B.V. bevoegd zich bij het verrichten van de diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden en de kosten daarvan ten laste van opdrachtgever te brengen.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle bescheiden, waarvan AB Zorg en Zekerheid B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AB Zorg en Zekerheid B.V. worden verstrekt.

4.4 Opdrachtgever is gehouden AB Zorg en Zekerheid B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het verrichten van de diensten van belang kunnen zijn.

4.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan AB Zorg en Zekerheid B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.6 AB Zorg en Zekerheid B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt, dan wel opdrachtgever AB Zorg en Zekerheid B.V. niet tijdig van wijzigingen in de persoonlijke en zakelijke omstandigheden in kennis heeft gesteld. Opdrachtgever is verplicht mee te werken aan een tijdige en juiste informatieverstrekking.

Artikel 5 Honorering, kosten en betaling

5.1 AB Zorg en Zekerheid B.V. en de opdrachtgever spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van AB Zorg en Zekerheid B.V. wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen door de verzekeringmaatschappij of er kan een vast bedrag worden overeengekomen.

5.2 Voor zover voor het verrichten van de diensten een vast bedrag is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in het vast bedrag te zijn begrepen, zal AB Zorg en Zekerheid B.V. opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden en prestaties.

5.3 Premies voor verzekeringen die tot stand zijn gekomen door de bemiddeling van AB Zorg en Zekerheid B.V. zijn rechtstreeks bij vooruitbetaling verschuldigd aan de betrokken verzekeringsmaatschappij, terwijl ook andere betalingsverplichtingen van opdrachtgever, die het gevolg zijn van de bemiddeling van AB Zorg en Zekerheid B.V. bij de totstandkoming van een financiële overeenkomst met een financiële instelling, rechtstreeks door opdrachtgever aan die betrokken instelling verschuldigd zijn.

5.4 Behoudens het bepaalde in het voorgaande lid zal AB Zorg en Zekerheid B.V. aan het begin van de overeengekomen betalingsperiode haar declaratie aan opdrachtgever sturen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door AB Zorg en Zekerheid B.V. aan te geven wijze.

5.5 Indien opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen is deze van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5.6 Alle door AB Zorg en Zekerheid B.V. gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.7 De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van 15% van de som van de hoofdsom en de (vertragings)rente, met een minimum van € 75,00. Indien AB Zorg en Zekerheid B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.8 Afwijkende betalingstermijnen genoemd in de verzekeringsvoorwaarden tasten de verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel niet aan.

5.9 Eventuele sancties op het niet of niet tijdig betaald zijn van premies, genoemd in de verzekeringsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

5.10 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van AB Zorg en Zekerheid B.V. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Reclames

6.1 Klachten over de verrichte diensten en/of de declaratie dienen door opdrachtgever schriftelijk direct, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel na verzenddatum van de declaratie waarover opdrachtgever reclameert, aan AB Zorg en Zekerheid B.V. te worden gemeld.

6.2 AB Zorg en Zekerheid B.V. zal een klacht op adequate wijze en binnen een redelijke termijn afhandelen.

6.3 AB Zorg en Zekerheid B.V. is als aangesloten onderneming van dRa Exploitatie B.V. als financiële dienstverlener aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.008796.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

7.1 AB Zorg en Zekerheid B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst AB Zorg en Zekerheid B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever de opdracht slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

7.2 Voorts is AB Zorg en Zekerheid B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AB Zorg en Zekerheid B.V. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien AB Zorg en Zekerheid B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst, onverminderd het recht van AB Zorg en Zekerheid B.V. om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van AB Zorg en Zekerheid B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door AB Zorg en Zekerheid B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AB Zorg en Zekerheid B.V. wordt uitgekeerd, inclusief het door AB Zorg en Zekerheid B.V. te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2. In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AB Zorg en Zekerheid B.V. in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van AB Zorg en Zekerheid B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door AB Zorg en Zekerheid B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

8.3 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht, door AB Zorg en Zekerheid B.V. worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken. AB Zorg en Zekerheid B.V. gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij deze, dat AB Zorg en Zekerheid B.V. bevoegd is om een dergelijke beperking mede namens opdrachtgevers te aanvaarden.

8.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.5 AB Zorg en Zekerheid B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.6 AB Zorg en Zekerheid B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door AB Zorg en Zekerheid B.V. gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door AB Zorg en Zekerheid B.V. kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.7 AB Zorg en Zekerheid B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan AB Zorg en Zekerheid B.V. verzonden (email)berichten AB Zorg en Zekerheid B.V. niet hebben bereikt.

8.8 AB Zorg en Zekerheid B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van AB Zorg en Zekerheid B.V., afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van AB Zorg en Zekerheid B.V. niet of niet tijdig heeft voldaan.

8.9 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van AB Zorg en Zekerheid B.V. voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.10 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met AB Zorg en Zekerheid B.V. indien AB Zorg en Zekerheid B.V. zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

8.11 AB Zorg en Zekerheid B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen een niet aan AB Zorg en Zekerheid B.V. te rekenen omstandigheid, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat. Daarbij valt onder meer te denken aan overheidsmaatregelen, werkstaking, oproer, (burger)oorlog, natuurrampen en alle overige oorzaken die niet aan AB Zorg en Zekerheid B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak AB Zorg en Zekerheid B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen dan wel te verstrekken en AB Zorg en Zekerheid B.V. zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is AB Zorg en Zekerheid B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.

Artikel 11 Verval van recht

11.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens AB Zorg en Zekerheid B.V. in verband met door AB Zorg en Zekerheid B.V. verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.