Privacyverklaring

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In deze verklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt en met wie wij deze gegevens delen.

Toestemming
Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is, een wettelijke grondslag. Dit mag alleen wanneer u toestemming heeft verleend. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door AB Zorg en Zekerheid B.V., handelend onder de naam Abeos Zorg en Zekerheid. Dit betreft een samenwerking tussen dRa Exploitatie B.V. en C.V.A.B. U.A. (Abeos).

Waarom wij gegevens nodig hebben
AB Zorg en Zekerheid B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen optreden als uw adviseur en bemiddelaar met één of meerdere verzekeraars voor uw financiële producten zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overige schade- en inkomensverzekeringen.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens als:
• u onze website bezoekt en daar gegevens achterlaat;
• u met ons contact opneemt en daarbij gegevens verstrekt;
• u bij ons een offerte aanvraagt voor een financieel product, een abonnement of

andere producten of dienstverlening;
• wij met u een overeenkomst aangaan, bijvoorbeeld om u te adviseren of om voor u te

bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst;
• wij voor u een overeenkomst uitvoeren of een financieel product beheren;
• we moeten voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, zoals het verifiëren van

uw identiteit.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor het adviseren en bemiddelen verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
• naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
• geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat;
• paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs;
• uw huidige financiële producten, zoals bankrekeningen en verzekeringen;
• overige gegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering, het

melden van een schade of anderszins aan ons verstrekt. Aanvullend kunnen voor het

adviseren en bemiddelen van de onderstaande productgroepen aanvullende

gegevens verwerkt worden:

Zorg en inkomensverzekeringen
• dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
• gezondheid

Pensioenen
• dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
• gezondheid
• financiële situatie, vermogen of schulden

Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang wij deze nodig hebben, maar in ieder geval zo lang u klant bij ons bent. Als onze relatie eindigt dan hanteren wij de volgende bewaartermijn: 7 jaar.

Verstrekken van gegevens aan derden
AB Zorg en Zekerheid B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de financiële- en/of verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

U moet hierbij denken aan:
• financiële instellingen (zoals banken, gevolmachtigden of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren;
• schadeherstelbedrijven;
• overheid en toezichthouders (zoals AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken;
• accountants en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles;
• personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
• leveranciers van onze softwareapplicaties die “in de cloud” staan, zoals onze e-mailaccounts en diverse advies- en analysesoftware voor het opslaan en beheren van de applicaties;
• leveranciers van onze softwareapplicaties die op onze eigen servers staan, zoals onze polisadministratie en boekhouding voor het onderhouden van deze software en servers. Deze derden gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor doelen die wij met hen hebben afgesproken. Deze afspraken leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@abeoszorgenzekerheid.nl of per post naar: AB Zorg en Zekerheid B.V. t.a.v. Directie, Postbus 219, 7240 AE Lochem. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. AB Zorg en Zekerheid B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Contactformulier

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging
AB Zorg en Zekerheid B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle personen die namens AB Zorg en Zekerheid B.V. van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@abeoszorgenzekerheid.nl of bellen naar 0573 – 259014.

Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van dit document nog vragen, neemt u dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@abeoszorgenzekerheid.nl of bellen naar 0573 – 259 014.

Heeft u klachten?
Hoewel wij u altijd zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn, is het mogelijk dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de directie. U ontvangt dan snel een reactie. U kunt zich bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

• de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
• het tijdstip en de duur van uw bezoek;
• welke pagina’s bezocht zijn;
• foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan klanten en potentiële klanten. AB Zorg en Zekerheid B.V. besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door derden.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AB Zorg en Zekerheid B.V. openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.