Veelgestelde vragen

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Raakt u als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt terwijl u niet verzekerd bent, dan zult u moeten terugvallen op uw reserves, het inkomen van een eventuele partner of de bijstand.

U komt alleen voor de bijstand in aanmerking wanneer u geen vermogen bezit. Heeft u wel vermogen en raakt u langdurig arbeidsongeschikt, dan zult u daarop eerst moeten interen voordat u aanspraak op de bijstand kunt doen. Dat geldt eventueel ook voor de door u in eigen beheer opgebouwde pensioenreserve (oudedagsreserve) of de overwaarde van uw huis.

Langdurige arbeidsongeschiktheid kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor uw financiële positie en voor uw bedrijf. Heeft u wel een AOV afgesloten en raakt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u na een (door u zelf te bepalen) wachttijd een uitkering met een hoogte die afhankelijk is van het bedrag dat u heeft verzekerd en de mate van arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar zal u actief begeleiden om weer aan het werk te komen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.szw.nl) heeft een aantal algemene vragen en antwoorden hierover opgesteld.

Moet ik al in de startfase van mijn onderneming nadenken over een AOV?

Ja, dat is zeker verstandig. Als u niet over voldoende middelen beschikt om een periode zonder inkomen te overbruggen, kunt u een AOV overwegen. Wordt u namelijk ziek of wordt u geconfronteerd met letsel of een ongeval, dan kunnen de financiële gevolgen enorm zijn. In de eerste drie maanden na de oprichting van uw bedrijf heeft u de meeste mogelijkheden. Naast een private verzekering staan in die periode ook de vrijwillige verzekering van het UWV en – als u niet of alleen onder zeer beperkende voorwaarden bij een private verzekeraar wordt geaccepteerd – de vangnetverzekering voor u open.

Kan ik zomaar overstappen van mijn huidige verzekeraar naar een andere verzekeraar?

Heeft u een AOV bij een andere maatschappij, dan kunt u overstappen naar de AOV van een andere maatschappij. Wel is het mogelijk dat er nog een contracttermijn geldt bij uw huidige verzekeraar. Voordat u uw huidige verzekering opzegt, is het verstandig altijd eerst een aanvraagformulier en een gezondheidsformulier in te vullen en de aanvraag op te sturen. Pas wanneer u zeker weet dat de nieuwe verzekeraar u medisch heeft geaccepteerd, kunt u uw huidige verzekering opzeggen. Uw nieuwe verzekering gaat dan in zodra uw oude verzekering eindigt.

Ik ben in het verleden ziek geweest, maakt dat uit voor de acceptatie of de verzekering?

Als u in het verleden een ziekte of gezondheidsklachten heeft (gehad), moet u dit altijd melden op de gezondheidsverklaring en bij uw medische intake/keuring. Pas vanaf dat moment kan een verzekeraar beoordelen of dat van invloed is op de acceptatie van de verzekering. Het kan dan bijvoorbeeld gebeuren dat u wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt aangeboden, maar dat daarin beperkingen zijn opgenomen in het recht op een uitkering bij een bepaald medisch risico of uw ontvangt een opslag op uw premie. Wordt u met uitsluitingen of andere beperkende bepalingen geconfronteerd en heeft u op dit moment al een arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder deze uitsluitingen of bepalingen, dan kan het raadzaam zijn uw bestaande verzekering voort te zetten en geen nieuwe verzekering af te sluiten.

Wat betaal ik voor een AOV?

Dat hangt voor een deel van uw eigen keuze af. Uw premie wordt lager wanneer u bijvoorbeeld kiest voor een lagere verzekerde uitkering, een minder uitgebreide dekking, een langere eigen risicotermijn, een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage (drempel) of een kortere looptijd. Normaliter kunt u de premie in mindering brengen op uw inkomen. Voor nieuwe AOV- verzekerden of startende ondernemers geldt een aanvangskorting.

Welke vragen spelen een rol bij het bepalen van de dekking op mijn AOV?

Relevante vragen zijn bijvoorbeeld:
• Hoelang kan ik zelf in mijn levensonderhoud voorzien, als ik geen inkomen heb?
• Hoeveel inkomen heb ik en wat heeft mijn gezin per maand minimaal nodig?
• Is er een partner die ook werk heeft en/of mee kan gaan werken?
• Wat zijn mijn maandelijkse vaste lasten, zowel zakelijk als privé?
• Hoeveel spaargeld heb ik om financiële tegenslagen op te vangen?

Welke tussentijdse veranderingen moet ik melden?

U moet alle veranderingen in uw beroepssituatie en privésituatie waarvan u kunt vermoeden dat die van belang zijn voor uw verzekering, melden aan de verzekeraar. In ieder geval dient u uw verzekeraar te informeren over:

  • verhuizing
  • bedrijfsbeëindiging
  • veranderingen van beroep, werkzaamheden en/of inkomen
  • echtscheiding
  • arbeidsongeschiktheid

Hoe lang krijg ik een uitkering?

Afhankelijk van uw ziektebeeld, de door u gekozen wachttijd en de verzekerde eindleeftijd ontvangt u een uitkering. De wachttijd is de periode waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Stel de wachttijd is 30 dagen. U raakt op 1 juni arbeidsongeschikt. De verzekeraar zal dan vanaf 1 juli een maandelijkse uitkering gaan verstrekken. De verzekerde eindleeftijd is de leeftijd waarop de uitkering uiterlijk stopt. Stel u kiest voor een verzekerde eindleeftijd van 62 jaar. U raakt op uw 48e blijvend arbeidsongeschikt. De verzekeraar keert dan uit tot uiterlijk uw 62-jarige leeftijd. Daarna houdt de uitkering op, ook als u op dat moment nog steeds arbeidsongeschikt bent. Maar ook uw gekozen afkeuringpercentage is van belang. Stel: u werkt 40 uur en kunt 20 uur niet meer werken. Dan bent u 50% afgekeurd. Heeft u ervoor gekozen om een uitkering te ontvangen vanaf 25%, dan heeft u nog recht op een uitkering. Had u een afkeuringpercentage gekozen van 55%, dan ontvangt u geen uitkering.

Welk bedrag kan ik verzekeren?

U kunt maximaal 80% verzekeren van uw gemiddelde bruto jaarinkomen (van de laatste 3 jaar). Er wordt rekening gehouden met eventuele afschrijvingen bij het bepalen van de juiste hoogte van uw gemiddelde inkomen.

Wat is het verschil tussen Beroepsarbeidsongeschiktheid en Passende arbeid?

Beroepsarbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt als u niet meer in staat bent om de werkzaamheden uit te voeren die bij uw verzekerde beroep horen. Daarbij wordt rekening gehouden met aanpassing van werkzaamheden, werkomstandigheden en taakverschuiving binnen het eigen bedrijf.

Passende arbeid

Na een periode van arbeidsongeschiktheid (meestal vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid) kunt u kiezen voor beoordeling op basis van passende arbeid. Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt dan gekeken naar de werkzaamheden die binnen uw krachten en bekwaamheden liggen en die, rekening houdend met uw opleiding en werkervaring, in redelijkheid van u kunnen worden verlangd. Wanneer u hiervoor kiest, betaalt u een lagere premie.

Is een AOV fiscaal aftrekbaar?

Sluit u uw AOV in privé, dan zijn de premies aftrekbaar via de aangifte Inkomstenbelasting. De premies worden gezien als ‘uitgaven voor inkomensbehouding’. De uitkeringen bij eventuele arbeidsongeschiktheid zijn belast. Kosten voor advies, afsluiten en onderhoud zijn niet aftrekbaar.
Sluit u de AOV via uw bedrijf, dan zijn de premies via de vennootschapsbelasting aftrekbaar. Het nadeel hiervan is dat bij faillissement van uw bedrijf (of beslag) uw inkomensvoorziening verloren kan gaan.

Uitkeringsdrempel

Op de AOV geldt een minimale uitkeringsdrempel van 25% arbeidsongeschiktheid. Indien u meer dan 25% arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u een uitkering die een percentage van het verzekerde bedrag bedraagt. Welk percentage van het verzekerde bedrag u ontvangt, hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Bij bijvoorbeeld 60% arbeidsongeschiktheid, ontvangt u 60% van het verzekerde bedrag. Bij 80% of meer arbeidsongeschiktheid wordt u volledig arbeidsongeschikt geacht en ontvangt u de volledige uitkering. U kunt vrijwillig voor een hogere uitkeringsdrempel kiezen, bijvoorbeeld 50%. In dat geval moet u eerst tenminste 50% arbeidsongeschikt zijn geraakt voordat de verzekering zal uitkeren. De premie is dan lager dan bij een uitkeringsdrempel van 25%.

Wachttijd

Op de AOV is een wachttijd van toepassing. Dit is de periode waarover u bij arbeidsongeschiktheid geen uitkering ontvangt. Dit wordt ook wel eigen risicoperiode genoemd. U heeft de keuze uit verschillende wachttijden, variërend van één maand tot twee jaar. Hoe langer de wachttijd, hoe langer de periode dat u geen uitkering ontvangt en op andere wijze in uw kosten van levensonderhoud moet voorzien. Een langere wachttijd betekent voor de verzekeraar een lager risico, waardoor de premie ook lager wordt.

Eindleeftijd

De Agro-AOV is een van de weinige AOV’s die voor nagenoeg alle agrarische beroepen een te verzekeren eindleeftijd kent van 67 jaar. De verzekerde eindleeftijd regelt tot welke leeftijd u in geval van arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt. Doordat de AOW leeftijd in Nederland steeds verder opschuift, wordt het belang van een hogere te verzekeren eindleeftijd op de AOV steeds belangrijker. Op deze manier kan worden voorkomen dat u een (te) lange periode financieel moet overbruggen tussen einde uitkering op de AOV en de ingangsdatum van de AOW uitkering. Op de Agro-AOV heeft u maximale flexibiliteit in de te verzekeren eindleeftijd. Deze kan variëren van 55 tot 67 jaar. Hoe lager de verzekerde eindleeftijd, hoe lager het risico is voor de verzekeraar. Een lagere eindleeftijd kent dan ook een lagere premie. Voor enkele fysiek zware agrarische beroepen geldt een lagere maximale eindleeftijd. In het aanvraagproces is hier reeds rekening mee gehouden.

Schade- of sommenverzekering

De Agro-AOV kent het zogenoemde sommenprincipe. Dit betekent dat bij arbeidsongeschiktheid het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd op basis van het percentage arbeidsongeschiktheid. In hoeverre deze arbeidsongeschiktheid leidt tot daadwerkelijke derving van inkomen, doet niet ter zake. Doordat de hoogte van het verzekerde bedrag tijdens de looptijd van de verzekering periodiek wordt getoetst door de verzekeraar, zal bovendien het verzekerde bedrag dat geldt op het moment van arbeidsongeschiktheid worden uitgekeerd. Ook als blijkt dat het inkomen voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid zou zijn gedaald.

Ongevallendekking

Op de Agro-AOV kan naast een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid tevens een ongevallendekking worden afgesloten. Deze ongevallendekking geeft een eenmalige uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. Deze eenmalige extra uitkering kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor aanpassingen aan de woning en/of het bedrijf of als extra voorziening voor de nabestaanden. De premie voor de ongevallendekking is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hoeveel bedenktijd heb ik bij het afsluiten van een AOV?

Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden. De ingelaste wettelijke bedenktijd is bij de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht in het leven geroepen en biedt u bescherming.

U heeft recht op 14 dagen bedenktijd. De 14 dagen gaan in vanaf het moment dat u de polis heeft ontvangen. Op basis van de wettelijke bedenktijd kan de afgesloten verzekering zonder opgave van redenen kosteloos worden beëindigd. Indien u zich op de wettelijke bedenktijd beroept dan wordt de verzekering per ingangsdatum beëindigd. Dit betekent dat er nooit dekking is geweest.